İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

Ayrımcılık tazminatı

Ayrımcılık tazminatı detayları, şartları ve kapsamı hakkında detaylı bilgileri derledik.

Ayrımcılık tazminatı detayları nedir?

  • İşverenin eşit davranma borcuna aykırı davranmasının yaptırımı 4857 Sayılı Kanun'un 5. Maddesi'nin 6. fıkrasında düzenlenmiştir.  Anılan hükme göre işçinin 4 aya kadar ücreti (çıplak ücret esas alınır) tutarında bir ücretten başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep imkanı bulunmaktadır. 
  • Talep etmek için mutlaka iş sözleşmesinin sona ermesi gerekmez, devam ederken de istenebilir.
  • Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç vs. ayrımlarının yapılması eşit işlem borcun aykırılık teşkil eder.
  • Ayrımcılık Tazminatı, Kıdem ve İhbar tazminatları ile birlikte alınabilir.
  • Ayrımcılık Tazminatı - Kötü niyet Tazminatı İlişkisi: Görüş ayrılıkları vardır; Yargıtay, aynı fesih sebebi dolayısıyla ayrımcılık tazminatı ve  kötü niyet tazminatına hak kazanan çalışana, bu tazminatların her ikisinin değil, işçi lehine olanın, yani, yüksek olanın ödenmesi gerektiğini hükme bağlanmıştır.
  • Ayrımcılık Tazminatı - İş Güvencesi Tazminatı İlişkisi: Bu da tartışmalıdır; Ayrımcılık tazminatı ile birlikte iş güvencesi tazminatına hükmedilemeyeceği görüşü, işverenin aynı davranışının birden fazla hukuki yaptırıma bağlanmasının mümkün olmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Aksi görüşte olanlar ise, bu iki tazminatın dayandığı esasların birbirinden farklı olduğunu, iş güvencesi tazminatının işçinin işe başlatılmamasının yaptırımına esas bulunduğunu savunmaktadırlar. Örneğin; ekonomik neden gösterilerek işten çıkarılan ancak feshin ekonomik nedenden değil ayrımcılıktan kaynaklandığını kanıtlayan bir çalışanın işe başlatılmaması halinde, iş güvencesi tazminatının yanında, geçersiz fesih mutlak ayrım yasaklarından birine aykırılık da teşkil ettiğinden, ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı da olmalıdır.
  • Ayrımcılık Tazminatı - Sendikacılık Tazminatı İlişkisi: Birlikte talep edilemez (İş Kanunu 5’nci maddesinde ayrımcılık tazminatı değerlendirilirken “2821 sayılı Sendikalar Kanunun 31. maddesi hükümleri saklıdır” kuralına yer vermiştir). Yine, iş güvencesi kapsamında olsun ya da olmasın işçinin iş sözleşmesi feshedilmeksizin işveren tarafından sendikal bir nedenle farklı muameleye tabi tutulması durumunda da, işçi hem sendikal tazminatı hem de ayrımcılık tazminatını talep edemez.
  • İspat yükü: İşçidedir.