İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

İş güvencesi şartları

İş güvencesi nedir ve şartları nelerdir? Sizin için derledik.
 • İş Kanunu veya Basın İş Kanunu’na tabi olmak.
 • Çalışan Sayısı: İş yerinde toplam işçi sayısı 30 ve yukarı olmalıdır. Sayı belirlenmesinde, işverenin aynı iş koluna giren birden fazla işyeri varsa bu iş yerlerindeki toplam sayı esas alınır. Aynı il sınırları içerisinde bulunma şartı aranmamıştır.
 • Doğrudan holding bünyesindeki çalışanların toplamı esas alınmaz, ancak holdingde birlikte istihdam varsa (aynı muhasebe, aynı güvenlik vs) bunlar sayıya dahil edilir.
 • Yargıtay’a göre işverenin yurt dışındaki çalışanları da hesaba katılır.
 • 30 çalışan sayısı nispi emredici olduğundan sözleşme ile azaltılabilir.
 • İşçinin Kıdemi: İşçinin iş yerindeki kıdemi 6 ayı geçmiş olmalıdır. Bu kıdem fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarihe göre hesaplanır.
 • 6 aylık kıdeme deneme süresi ve askı süresi dahildir.
 • Aynı işveren ait farklı işyerlerinde (farklı işkolu da olur) geçen süreler birleştirilir.
 • Holdinge bağlı farklı işyerlerinde geçen süreler birleştirilmez.
 • Yargıtay’a göre fasılalı çalışmalar da birleştirilir.
 • Sırf iş güvencesinden faydalanmayı önlemek amaçlı kısa süre kalan işveren fesihlerinde işçi iş güvencesinden faydalandırılmalı mı? Tartışmalı.
 • İşçi eğer yeraltında çalışan bir işçi ise kıdem süresi dikkate alınmaz.
 • Feshedilen sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. Peki, neler hangi durumlar kapsam dışıdır? Belirli süreli sözleşmeler, ikale sözleşmeleri, işçinin haklı feshi.
 • Fesih geçerli bir sebebe dayanmamalıdır.
 • İş güvencesinden faydalanacak işçinin, iş yerinde işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcısı veya iş yerinin bütününü sevk ve idare eden işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.
 • Fesih bildirimi işveren tarafından yazılı şekilde yapılmalıdır.
 • İşçinin savunması alınmadan, davranış veya verim gibi nedenlerle fesih yapılamaz.